Země pro nás a my pro ni

Cílem tohoto projektu je vytvoření kladného vztahu k přírodě a k životu na Zemi. Žáci se učí správně třídit odpady, chápou význam recyklace a význam těchto činností pro životní prostředí. Váží si práce své i druhých. Součástí tohoto projektu je i budování a péče o naučnou stezku v okolí Zákup včetně využívání učebny v přírodě.

www.Česko.cz

Cílem tohoto projektu je poznávání historie a kořenů země, ve které žiji. Žáci poznávají významná místa, památky a osobnosti spojené s minulostí naší země, rodného kraje a obce, ve které žijí. Chápou význam slov vlastenectví, hrdost a hrdinství v minulosti i současnosti.

Rok v proměnách

Cílem těchto projektových dnů je přiblížit žákům tradice a zvyky spojené se změnami ročních období, tradičními svátky a lidovými zvyklostmi. Učíme žáky vyrábět věnce, svícny, morany, pomlázky, upéci cukroví a beránky, zazpívat si koledy, učíme je umění navodit správnou atmosféru svátečních dní, chovat se k sobě mile a přátelsky, umět rozlišit základní hodnoty života.

Žáci sobě

Cílem tohoto projektu je sblížení žáků různých ročníků při různých aktivitách. Žáci se vzájemně poznávají, spolupracují, učí se toleranci, zodpovědnosti, respektování druhých, pomáhají si. Učí se využívat při své práci různé zdroje informací, zvážit důležitost faktů a pracovat v týmu. Seznamují se s kulturou jiných zemí, poznávají význam a hodnotu lidské práce.

Chraň sebe i druhé

Cílem tohoto projektu je osvojit si zásady správného chování v mimořádných a krizových situacích. Žáci prověřují své znalosti pravidel silničního provozu, nacvičují poskytnutí první pomoc a učí se orientovat v přírodním terénu. Uvědomují si, jak se mají chovat, aby neohrozili zdraví a život jiných ani svůj.

Zákupské sportovní hry

Cílem tohoto projektu je rozvíjet tělesnou všestrannost a zdatnost jako součást zdravého tělesného vývoje a životního stylu každého jedince. Žáci jsou motivováni nejen k dosažení co nejlepšího sportovního výkonu, ale i ke kolegialitě, vzájemné souhře a pomoci, dodržování daných pravidel a poznávají zajímavosti z různých druhů sportů. Projekt obsahuje závody a soutěže v různých atletických disciplínách a kolektivních sportech.

Škola za školou

Cílem tohoto projektu je propojení života třídního kolektivu se životem mimo školu. Jedná se pobyty, při nichž se děti a učitelé blíže seznamují a poznávají při netradičních činnostech. Společné zážitky vedou k utužení třídních kolektivů, prohloubení kamarádských vztahů mezi dětmi a napomáhají k lepšímu vzájemnému soužití.

Projekty jsou doplněné řadou exkurzí a vlastivědných výletů.