SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ A MŠ ZÁKUPY

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku ke dni 23.11.2015.

Předseda spolku: Helena Pelčáková

Členové spolku:  1.A - Denisa Manová
                               1.B - Michaela Moníková - Zemanová
                               2.A - Kateřina Šemberková
                               2.B - Romana Kohoutová
                               3.A - Andrea Lamatová
                               3.B - Blanka Jirásková
                               4.A - Blanka Suchá
                               4.B - Martina Brůžková
                               5.A - Helena Pelčáková
                               5.B - Petra Marková
                               6.A - Michaela Moníková - Zemanová
                               6.B - Regina Tomková
                               7.A - Ivana Urbanová
                               7.B - Jaroslava Kroupová
                               8.A - Martina Pačesová
                               8.B - Marta Slámová
                               9.A - Helena Lehončáková
                               9.B - Eva Žížalová
                             

Účel a náplň činnosti SRPŠ:

1) Hlavním posláním SRPŠ je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí se ZŠ a MŠ Zákupy.
2) Činnost SRPŠ je zaměřena především na:

 •      projednávání koncepce a podpora výchovně vzdělávací práce školy
 •      v rámci disponibilních prostředků finanční pomoc škole v oblasti materiální a hospodářské
 •      podpora zájmové a odborné činnosti školy
 •      pomoc rodičů škole

3) Ke splnění těchto základních cílů SRPŠ zejména:

 • zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, zákonných zástupců
     a pedagogických pracovníků, podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy;
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
 • přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí    apod.;
 • předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové SRPŠ mají právo přicházet
  s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školy;
 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině.

4) HV SRPŠ projednává rozpočet, jeho čerpání v předešlém roce, plán výdajů pro následující rok.

Členský příspěvek je stanoven ve výši 200,- Kč na rodinu na školní rok.

Stanovy spolku jsou k nahlédnutí u zástupce ředitele školy.