Postup školy při výskytu vši dětské

V případě výskytu pedikulózy (ale i  jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci všech žáků. Učitelé sami nemohou žákům hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další žáky. Úkolem učitelů je informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného žáka, tak rodiče ostatních žáků (třídy, družiny). Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, výjimečně může tento úkol převzít ošetřující lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci. Bohužel my ani Krajská hygienická stanice nemáme žádnou legislativní oporu, abychom mohli rázně zasáhnout.

Při důvodném podezření napadení žáka vší dětskou budou neprodleně informováni zákonní zástupci nakaženého žáka a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. především dohledu), aby nedošlo k šíření napadení vší dětskou. Pokud zákonný zástupce z vážných důvodů  nemůže žáka ve škole neprodleně vyzvednout,  bude zajištěn náhradní dohled nad žákem po dobu trvání vyučování a poté bude žák poslán domů. Třídní učitel zajistí předání informace o výskytu vší zákonným zástupcům žáků, kteří přišli s nakaženým  žákem do kontaktu.

Další informace najdete v přiloženém souboru.