Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol

Naše škola je již osmým rokem zapojena do tohoto evropského projektu. Všichni žáci z prvního i druhého stupně dostávají zcela zdarma jedenkrát týdně ovoce či zeleninu a jedenkrát týdně mléko a mléčné výrobky. Snažíme se u dětí vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, mléko a mléčné výrobky. Dodávku ovoce, zeleniny a mléka zajišťuje firma BOVYS.

Obědy pro děti

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN se sídlem v Praze.  Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobě špatná, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. Pomoc je poskytována prostřednictvím naší školy celkem 18 žákům a celková výše dotace pro tento školní rok je 80 454,- Kč. Naše škola je zapojena do projektu Obědy pro děti pátým rokem.

Výzva MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Škola uspěla s žádostí a získala dotaci na projekt s názvem „Personální podpora a vzdělávání učitelů ZŠ a MŠ Zákupy“ ve výši 1 189 782,-Kč. Cílem projektu je podpořit následující aktivity v mateřské a základní škole:

- Poskytnutí dočasné personální podpory (1.9.2018 – 31.8.2019) - školního asistenta mateřské škole a školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

- Vzdělávání pedagogických zaměstnanců. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci byli podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v následujících oblastech: matematická a předčtenářská pregramotnost, logopedie, vzdělávání v oblasti inkluze a matematické gramotnosti na základní škole (vše proběhlo školním roce 2017 – 2018).

- Realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků (1.9.2018 – 31.8.2019).

- Realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků (1.9.2018 – 31.8.2019).

- Doučování. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného
a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk (1.9.2018 – 31.8.2019).