Školská rada

Školská rada

Kontakty

  e-mail mob.
Miroslava Komárová mia.kom@seznam.cz xxx
Iva Kreisingerová mistostarostka@mesto-zakupy.cz 775750023
Romana Kohoutová romisek05@seznam.cz 739518138

 

Výsledky voleb do školské rady (ŠR)

Dne 19.11.2014 se uskutečnily volby do ŠR za pedagogické zaměstnance školy:
1. Mgr. Miroslava Serdelová - 13 hlasů (57%)
2. Mgr. Petra Olšarová - 6 hlasů (26%)
3. Mgr. Marie Kašparová - 4 hlasy (17%)

Dne 20.11.2014 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce žáků:
1. Romana Kohoutová - 66 hlasů (38%)
2. Jana Mejsnarová - 62 hlasů (36%)
3. Marta Slámová - 46 hlasů (26%)

Za zřizovatele byla členkou ŠR jmenována slečna Iva Kreisingerová, místostarostka města Zákupy (usnesením RM č.615/2014).

ŠR rada bude v následujícím tříletém volebním období pracovat ve složení : sl.Iva Kreisingerová, Mgr.Miroslava Komárová a paní Romana Kohoutová. První schůzi ŠR svolá ředitel školy do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb (11.12.2014).

 

Volby do ŠR na volební období 2014 - 2017:

Volby do ŠR za zákonné zástupce se uskuteční 20.11.2014 v době 16:15 - 18:00 hodin v budově základní školy.

Navrhovaní kandidáti jsou:

1. Jana Mejsnarová, 41 let, Nábřežní 113, Zákupy 471 23

2. Marta Slámová, 39 let, Nádražní 266, Zákupy 471 23

3. Romana Kohoutová, 38 let, Nábřežní 136, Zákupy 471 23

Volby do ŠR za pedagogické pracovníky se uskuteční 19.11.2014 v době 14.00 - 16:00 hodin ve sborovně základní školy.

Navrhovaní kandidáti jsou:

1. Mgr. Miroslava Serdelová, 28 let, Gagarinova 395, Zákupy 471 23

2. Mgr. Petra Olšarová, 43 let, Kamenická 322, Zákupy 471 23

3. Mgr. Marie Kašparová, 42 let, Krátká 430, Zákupy 471 23

 

 

Zasedání školské rady (ŠR)

5. Zasedání ŠR, 29.8.2012 - úpravy ŠVP, úpravy ŠŘ, koncepce rozvoje školy, organizace školního roku 2013/2014, prioritní cíle ve školním roce 2013/2014

4. Zasedání ŠR, 2.10.2012 - schválena výroční zpráva o činnosti školy

3. Zasedání ŠR, 29.8.2012 - ŠVP, nový školní řád, organizace školního roku 2012/2013, prioritní cíle ve školním roce 2012/2013

2. Zasedání ŠR, 11.4.2012 - zaměstnaci školy, pedagogický sbor, řízení školy, profilace školy, žáci školy, ŠVP, vybavenost školy, školní družina, školní jídelna, financování školy, prioritní cíle ve školním roce 2011/2012, úspěchy školy

1.Zasedání ŠR, 7.12.2011 - seznámení s legislativou, stanovení jednacího řádu, volba předsedy ŠR, projednání rozpočtu školy na rok 2012, plán práce školy na rok 2012

 

Výsledky voleb do školské rady (ŠR)

Dne 21.11.2011 se uskutečnily volby do ŠR za pedagogické zaměstnance školy:
1. Mgr. Miroslava Komárová - 13 hlasů (62%)
2. Mgr. Jiří Jech - 8 hlasů (38%)

Dne 22.11.2011 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce žáků:
1. Jana Mejsnarová - 79 hlasů (49%)
2. Marta Slámová - 45 hlasů (28%)
3. Milan Sodomka - 28 hlasů (24%)

Za zřizovatele byla členkou ŠR jmenována slečna Iva Kreisingerová, místostarostka města Zákupy (usnesením RM č.139/2011).

ŠR rada bude v následujícím tříletém volebním období pracovat ve složení : sl.Iva Kreisingerová, Mgr.Miroslava Komárová a paní Jana Mejsnarová. První schůzi ŠR svolá ředitel školy do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb (23.11.2011).

 

Školská rada - informace

Školská rada ( dále ŠR ) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. ŠR byla při ZŠ a MŠ Zákupy zřízena usnesením zastupitelstva města ze dne 28.4.2005 jako tříčlenná. Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem ŠR nemůže být ředitel školy. Funkční období členů ŠR je tři roky.

ŠR se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.